قیمت گذاری

جدول قیمت گذاری

اساسی 10ماه
محبوبترین
استاندارد 29ماه
 • فضای دیسک 100GB
 • 50 حساب ایمیل
 • 2 زیر دامنه
 • 50 پهنای باند ماهانه
 • بهترین خدمات پشتیبانی
 • هم اکنون خرید کنید
پولی 75ماه
nany-nub

جدول قیمت گذاری افقی

اساسی 10ماه
 • 5GB فضای دیسک
 • 10 حساب ایمیل
 • 2 زیر دامنه
هم اکنون خرید کنید
محبوبترین
پولی 75ماه
 • فضای دیسک 500GB
 • 100 حساب ایمیل
 • 2 زیر دامنه
هم اکنون خرید کنید
نامحدود99ماه
 • فضای دیسک 600GB
 • 500 حساب ایمیل
 • 5 زیر دامنه
هم اکنون خرید کنید